BES’te “devlet katkısı” yönetmeliğinde değişiklik

Hazine ve Maliye Bakanlığı BES’te Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 5/2/2016 tarihli ve 29615 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesiyle ilgili 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan,  “otuzu” ibaresi “yirmisi” şeklinde değiştirildi. Buna göre, nakden ödenen devlet katkılarının yüzde yirmisi Türk Lirası olarak değerlendirilecek.

b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırıldı, aynı fıkraya “değerlendirilir.” ibaresinden önce gelmek üzere “c) Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda,” ibaresi eklendi, ikinci fıkrasında yer alan “ve (3) numaralı alt bentlerinin” ibaresi “numaralı alt bendi ve (c) bendinin” şeklinde değiştirildi.

Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklendi:

“Devlet katkısının yatırıma yönlendirilmesi uyum süresi

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) 11 inci maddede bahsedilen portföy yapısı sınırlamalarına 31/7/2019 tarihi itibarıyla uyum sağlanır.”