Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge yayınladı…

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Bütünleşik Emeklilik Planlarına İlişkin Genelge yayınladı. Genelge hayat ve sağlık sigortaları branşlarındaki ürünlerin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Kanun) kapsamında kurulmuş emeklilik şirketleri (Şirket) tarafından sunulan bireysel emeklilik ürünleri ile birlikte bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulabileceği emeklilik planlarının hazırlanması ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlendi.

 

SEDDK’nın 28 Eylül 2021 tarihli Genelgesi şöyle:

 

BÜTÜNLEŞİK EMEKLİLİK PLANLARINA İLİŞKİN GENELGE (2021/17)

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Genelge, hayat ve sağlık sigortaları branşlarındaki ürünlerin 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Kanun) kapsamında kurulmuş emeklilik şirketleri (Şirket) tarafından sunulan bireysel emeklilik ürünleri ile birlikte bütünleşik bir güvence paketi olarak sunulabileceği emeklilik planlarının hazırlanması ve satışına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Bütünleşik Emeklilik Planı

MADDE 2 – (1) Şirket, ilgili branşlarda ruhsatı olması kaydıyla, Ek-1’de yer alan konulardan en az biri kapsamında kendisi tarafından sağlanacak sigorta teminatları için tanzim ettiği sigorta poliçelerinin, emeklilik sözleşmesi veya sertifikasıyla birlikte sunulduğu emeklilik planlarını, unvanında “bütünleşik” ibaresine yer vererek düzenleyebilir.

(2) “Bütünleşik” ibaresi, sadece işbu Genelge kapsamında tanzim edilen emeklilik planlarının unvanında kullanılabilir.

(3) Sigorta ürünlerine ilişkin bilgilendirme, operasyon ve satış süreçleri sigortacılık mevzuatının gereklerine uygun biçimde gerçekleştirilir. Katılımcının talebi veya şirketin teklifi sonrasında, sistemde halihazırda mevcut bulunan katılımcılar emeklilik planı değişikliği yoluyla, yeni katılımcılar ise doğrudan plan tercihi ile “bütünleşik emeklilik planı”na dahil edilir.

(4) Katılımcının bütünleşik emeklilik planı kapsamında satın aldığı poliçenin veya poliçelerin iptal olması veya poliçenin sona ermesi durumunda, şirket katılımcıyı poliçenin sona ermesine en az beş işgünü kala yahut poliçenin iptalini müteakip en geç beş işgünü içinde poliçe iptal veya sonlanma tarihinden itibaren bir ay içinde planının değiştirileceği hususunda elektronik iletişim araçları ile bilgilendirir. Anılan bir aylık süre sonunda bütünleşik emeklilik planı kapsamında yeni poliçe veya poliçeleri bulunmayan katılımcı bütünleşik emeklilik planı dışında bir emeklilik planına otomatikman dahil edilir. Otomatik olarak dâhil olunacak yeni plana, şirketçe ilgili emeklilik sözleşmesinde yer verilir. Şu kadar ki, poliçelerin sonlanması durumunda uygulanacak yöntem, usul ve esaslar bu fıkra hükmüne uygun şekilde belirlenerek, ilgili emeklilik sözleşmesi/sertifikası ve emeklilik sözleşmesine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında katılımcıya kolay anlaşılabilir ve okunaklı bir biçimde bildirilir.

(5) Bütünleşik emeklilik planı kapsamında katılımcı ile sigortalının aynı kişi olması zorunludur.

(6) Kanunun ek ikinci maddesine istinaden kurulmuş ve işveren aracılığıyla ödemesi gerçekleştirilen sertifikalar bütünleşik emeklilik planına dahil edilmez. Ancak, işyeri değişikliği sonrasında ödemesi doğrudan çalışan tarafından yapılmaya başlanan sertifikalar bütünleşik emeklilik planlarına dahil edilebilir.

(7) Katılım esaslı kurulacak ve unvanında katılım ibaresi yer alan bütünleşik emeklilik planlarında, plan kapsamında sunulacak sigorta poliçelerinin Katılım Esasları Çerçevesinde Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine tabi olması ve ilgili Danışma Komitesinin uygun görüşünü haiz olması gerekir.

(8) Bütünleşik emeklilik gelir planları oluşturulabilir.

 

Ek Fayda

Madde 3 – (1) İşbu Genelgenin ikinci maddesi kapsamında düzenlenen emeklilik planlarına Ek-2’de yer alan ek faydalardan en az bir tanesi tanımlanır. Şirket Ek-2’de yer alan ek faydalara ilave ek faydalar sunabilir.

 

Tahsilat

Madde 4 – (1) İkinci fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla, bütünleşik emeklilik planı kapsamında sunulacak sigorta teminatlarına ilişkin prim tutarları ile katkı payının tahsilatı ayrı ayrı gerçekleştirilir. Bu çerçevede, alınan katkı payından sigorta primi tutarlarının indirilmesi suretiyle tahsilat yapılamaz.

(2) Bütünleşik emeklilik gelir planları kapsamında katılımcıya ödenecek nakit tutarlardan sigorta poliçesi primleri indirilerek, poliçelere ilişkin primlerin tahsilatında kullanılabilir.

 

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.