Sigorta sözleşmeleri ve 20 ülkedeki yenileme kuralları…

TSEV Sigorta Eğitmeni Balkır Demirkan, sigortateknik.blogspot.com da yayınlanan makalesinde,  20 ülkedeki yenileme ve özellikle de tacit renewal ( otomatik yenileme ) konularını içeren önemli bir makaleye imza attı.

Demirkan’ın makalesi şöyle:

Sigorta sözleşmelerinin sürekliliği ve özellikle de yapılması zorunlu olan poliçelerin devamlılığı ve bu poliçelerin varlığının kontrolü üzerinde düşünülmesi gereken önemli konulardan bir tanesi.

Trafik poliçelerinin vadesine 15 gün kala hasarsızlık indirim haklarını alacağı düzenlemesi ile konu yeniden gündeme geldi.  Acaba poliçe yenilemelerinde dünya uygulamaları ile ülkemiz uygulamaları nasıl ?

Bildiğiniz gibi, sigortacılığın kendisine ait müstakil bir kanunun olmakla birlikte, poliçelerin birer özel nitelikli sözleşme olması nedeni ile ticaret kanunun ilgili hükümleri ile genel hükümlerine dahil.

Özel hukuk alanına giren bu sözleşmelerde eğer bir yenilemeye ilişkin açık bir hüküm yok ise, bu durumda sözleşme üzerinde yazıldığı süreye kadar geçerli. Türkiye’deki özel nitelikli sözleşmelerin tamamında eğer bir yenileme ile devam bekleniyor ise, tarafların belirli bir süre önce yenilemeyeceklerse bildirimini yapmaların aksi durumda, sözleşmenin ek bir işleme yapmaksızın bir sözleşme süresi kadar yenileneceği biçiminde gerçekleştirilmektedir.

Ticaret kanunun sigorta ile ilgili bölümlerinde, sigortacılık kanunun ve diğer zorunlu sigortaya ilişkin düzenlemelerde de sözleşme yenilemelerine ilişkin bir düzenleme yok, sadece sözleşmelerin süresinin sözleşmelerde belirtilmesi husus belirtilmiş.

Türkiye’de pratik uygulamada, otomatik yenilenen poliçeler, poliçe üzerindeki özel şartlarda belirtilmeden,  kredi bağlantılı sigortalarda, kredi süresi ve hatta sonrasında, ilgili kredi kuruluşuna ait acentelikler üzerinden poliçeler yenilenmektedir.

Bir diğer yarım uygulamalar ise, sağlık sigortalarındaki bu konuya tam uymayan ancak ömür boyu yenileme garantisi uygulamasıdır. Bu uygulamada da yenileme takibi sigortalıda kalmakta ancak sigorta şirketleri, sadece belirli bir süre sigortalısı olan kişileri yenilemeye söz vermektedir. Bu bir açıdan yenileme garantisidir, ancak otomatik yenilemenin gerçekleşmesi tam olarak yerine gelmez, sigorta şirketleri çok riskli sigortalıların poliçelerini garanti olmasına karşın otomatik yenilemeden sigortalıların zam ve muafiyet klonları ile gelmelerini beklemektedir.

Düzenleyici otorite ve kanun koyucular, sigortalarda ve özellikle zorunlu sigortalarda bazı yenileme koşulları ortaya koymakta, bazı süreler ve yenileme şartlarını anlatan düzenlemeler yapmakta, ancak poliçelerin yenileme takiplerini sigorta şirketleri yerine sigortalılara bırakmaktadırlar. Sigortacılık kanunun 13. Maddesine göre sigorta şirketleri zorunlu poliçeleri yapmaktan kaçınamazlar, ancak yenileme yapma zorunlulukları belirtilmemiştir.

Dolayısı ile kanun yönü ile de her bir sigorta sözleşmesi aynı şirketten yıllar boyunca bile olsa devam ediyor olsa, her bir sözleşme dönemi beher risk dönemi olarak alınacak ve bir yenileme olarak görünmeyebilecektir.

Genel şartlar yönü ile de sigorta poliçeleri 1 yıldır ve aksi belirtilmedikçe saat 12’de başlar ve biter.

Ancak bu nokta zorunlu sigortalar yönü, sektörün derinliği, kamusal fayda durumları da gözetilerek, yenilemelerin sigortalılar tarafından değil, sistem tarafından takibi sağlanır ise hem primsel derinlik, hem poliçe takipçisi hem de özel hukuk yönleri ile devamlılık sağlanabilir.

Bu açıdan yenilemesini kaçıran işleten, sigorta ettiren ve sigortalılar açısından prim zamları ve zorunluluklar olsa dahi, mevzuat açısından da bu konu içtihatlardan kurtarılarak düzenlendi düşünülebilir.

Aşağıda özetini iletmeye çalıştığım ülke örneklerine farklı uygulamalar var olduğu görülmekle birlikte, sigortacılığın ilerlediği ve sigorta bilincinin de yüksek olduğu ülkelerin bir çoğunda otomatik yenilemelerin bir düzenleme ile getirildiği görülmektedir.

Özellikle zorunlu poliçeler ile can sigorta poliçelerinin otomatik yenilenmesi hem sistemi derinleştirmekte, hem prim üretimini arttırmakta, hem de zorunlu poliçelerin yapılmamasından doğan kamı zararı en aşağıya çekilmeye çalışıldığı görülmektedir.

Ülkemizde de poliçe yenileme yapılarının bu açıdan gözden geçirilmesi sayesinde, yeniden USD bazında prim üretiminde İran ve diğer küçük ölçekli ülke prim üretimlerinin üzerine çıkılabileceği inancındayım.

Ülkelerin Sigorta yenileme uygulamaları 

1- Bulgaristan

Sigorta sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin genel kurallar yoktur.  Sözleşmelerin geçerlilik süresi, kasko sigortası gibi bazı özel durumlar dışında serbestçe görüşülür.  Yenileme aynı zamanda bir müzakere meselesidir.  Sadece zorunlu sigortalar ile ilgili olarak md.  251, (2) Müşteriye, sigortalı menfaatin ortadan kalktığı durumlar dışında, süresi dolmadan sözleşmeyi yenileme yükümlülüğü yaratır.

2- Hırvatistan

8 yıl ve daha uzun süreli sigorta sözleşmeleri için Zorunlu Trafik Kanunu’nun Maddesi uyarınca, sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra sigorta sözleşmesinden doğan hak ve yükümlülükler, sigorta şirketi tarafından aksi belirtilmedikçe, sigorta sözleşmesinin sona ermesinden sonra en fazla 30 gün (ödemesiz süre) uzatılır.  Sigortalıdan, teminatın sona erme tarihinden en az üç gün önce, sigorta sözleşmesinin uzatılmasını onaylamadığına dair taahhütlü bir yazı almamışsa.

3- Estonya

 • 467 LOA: Süresi dolmadan iptal edilmeyen bir sigorta sözleşmesinin bir yıldan fazla uzatılmış sayıldığı herhangi bir sözleşme geçersizdir. Yani süresi dolduktan sonra yenileme yapılabilir.

4- Finlandiya

Hayat dışı sigortaların çoğu, açıkça sonlandırılmadıkça süreklidir.  Sigorta Sözleşmesi Kanununda sürekli sigorta tanımı vardır.  Bununla birlikte, bir yıllık sözleşme en yaygın olanıdır.  Taraflar her zaman aksini kararlaştırabilirler.

5- Fransa

Otomatik yenileme var ve kanun ile düzenlenmiştir.

Madde L 113-14 Sigorta Kanunu:

Modifié par Loi n 81-5 du 7 Ocak 1981 – art.  28 JORF 8 Ocak 1981 düzeltme JORF 8 Ocak 1981

Sigortalı, fesih talebinde bulunma hakkına sahip olduğu zaman, bunu, kendi takdirine bağlı olarak, ya şirket merkezine ya da sigortacının bölgedeki temsilcisine ulaştığına dair beyanda bulunarak ya da mahkeme dışı bir belge ya da taahhütlü mektupla ya da herhangi bir  poliçede belirtilen diğer araçlar ile iletmesi gerekir.

Madde L 113-15 Sigorta Kanunu:

1 Bu tablodaki bilgiler ilgili ülkedeki sigorta uzmanları veya sigorta kuruluşları tarafından sağlanmaktadır.  Tüm Üye Devletlerin sigorta sözleşmesi yasalarının kapsamlı bir incelemesini içermez ve Komisyonun resmi görüşünü yansıtmaz.

Modifié par Loi n 81-5 du 7 Ocak 1981 – art.  28 JORF 8 Ocak 1981 düzeltme JORF 8 Ocak 1981 Sözleşmenin süresi poliçede çok net yazı tipi ile belirtilmelidir.

 Poliçede ayrıca otomatik yenileme süresinin hiçbir şekilde bir yılı geçemeyeceği belirtilmelidir.

 (HAYAT DIŞI) Madde L 113-15-1 Sigorta Kanunu:

  Créé par Loi n 2005-67 du 28 Ocak 2005 – art.  2 JORF 1 Şubat 2005 en özel gün 28 Temmuz 2005

Mesleki ehliyeti dışında kalan gerçek kişileri kapsayan zımnen ( otomatik – tacit) yenilenebilir sözleşmelerde, sigortalının sözleşmeyi feshetme hakkını kullanması için son tarih, kendisine gönderilen her prim veya katkı ihbar notu ile birlikte geri çağrılmalıdır.  Bu tavsiye notu, son teslim tarihinden on beş günden daha az bir süre önce kendisine gönderildiğinde tarihinde veya bu tarihten sonra kendisine gönderildiğinde, sözleşmenin yenilenmesini durdurmak için söz konusu ihtarnamenin sevk tarihinden itibaren yirmi günlük bir süreye sahip olduğu bu ihtarname ile sigortalıya bildirilmelidir.  Bu durumda sözleşmenin sona erme süresi posta damgasında belirtilen tarihten itibaren işlemeye başlar.

Bu bilgilerin kendisine birinci fıkra hükümlerine göre gönderilmemesi halinde, sigorta ettiren, yenileme tarihinden itibaren dilediği zaman sigortacıya taahhütlü mektup göndermek suretiyle sözleşmeyi cezasız olarak feshedebilir.  Fesih, posta damgasında belirtilen günden sonraki gün yürürlüğe girer

Sigortalı, prim veya katkı payının riskin oluştuğu döneme tekabül eden kısmını paylaşmak zorundadır.  Bu süre, feshin yürürlüğe girdiği tarihe kadar hesaplanır.  Sigortacı, fesih tarihinden itibaren otuz gün içinde prim veya primin rizikonun oluşmadığı döneme tekabül eden kısmını sigortalıya iade etmek zorundadır.  Bu süre, feshin yürürlüğe girdiği yukarıda belirtilen tarihten itibaren hesaplanır.  Bu koşullar altında geri ödeme yapılmaması durumunda, ödenmesi gereken meblağlar yasal oranda ortaya çıkacaktır.

Bu madde hükümleri ne hayat sigortalarına ne de grup sözleşmelerine ve diğer toplu işlemlere uygulanmaz.

6- Almanya

 • 11 VVG: (1) Sözleşme sınırlı bir süre öngörüyorsa, taraflar sigorta sözleşmesinin bir yıldan fazla uzatılması konusunda önceden anlaşamazlar.

(2) Sınırsız süreli olan sigorta sözleşmesini her iki taraf da mevcut sigortalılık süresinin sonuna kadar feshedebilir.  İki yıldan fazla olmamak üzere fesih hakkından feragat etmeyi kabul edebilirler.

(3) İhbar süresi her iki taraf için de aynı olmalıdır;  bir aydan az, üç aydan fazla olamaz.

(4) Sigorta ettiren, üç aylık bir ihbar süresine tabi olmak kaydıyla, üçüncü veya birbirini izleyen her yılın sonuna kadar üç yıldan fazla bir süre için bir sigorta sözleşmesini feshedebilir.

 • 11 (2) ila (4) VVG yarı zorunludur, § 18 VVG.
 • 12 VVG uyarınca, sigorta primi daha kısa süreler için belirlenmemişse, sigorta süresi bir yıldır.

7- Yunanistan

Sigorta sözleşmesiyle ilgili olarak 2496/1997 sayılı kanunun 8 § 1 ve 2’nci maddeleri:

Sigorta sözleşmesi sınırlı bir süre (sınırlı süre) öngörüyorsa, uzatılabileceği konusunda anlaşmaya varılmamışsa, belirtilen sürenin geçmesinden sonra sona erer.  Bu tür bir uzatma (yenileme) bir yıldan fazla bir süre için kararlaştırılamaz.

Sözleşme belirsiz süreli (sınırsız süreli) ise, sözleşme sigorta süresinin sonunda ihbarla feshedilir.  Fesih hakkının kullanılması için belirlenen süre, bir aydan az ve üç aydan fazla olamaz.

Trafik sigortası: 489/1976 sayılı kanunun 11a 4 maddesi:

Sigorta sözleşmesi poliçede belirtilen süre için geçerlidir ve taraflardan biri itirazını otuz (30) gün içinde diğer tarafa iadeli taahhütlü mektupla veya tebligatla bildirmedikçe, hukuken eşit bir süre için her defasında yenilenir.

8- Macaristan

Sözleşmenin yenilenmesine ilişkin genel kurallar yoktur.  Taraflar buna karar vermekte özgürdür. Genel bir kural olarak, açık dönem için yapılan sözleşmeler yenilenecektir. Sözleşme taraflarından biri tarafından sigorta süresinin bitiminden 30 gün önce (genellikle 1 yıl) feshedilmediği sürece otomatik olarak yenilenir.

9- İtalya

1899 Medeni Kanun: Otomatik (zimni-tacit) yenileme mümkündür, ancak en fazla 2 yıl geçerlidir (HAYAT DIŞI) Sözleşmenin uzatılması, asıl sözleşmenin devamı olarak değil, bir yenileme olarak kabul edilir. Sorumluluk MOTOR-ARAÇ zorunlu sigortası, md.  170-bis d.lgs.  209 7/9/2005: Örtülü yenileme yasaktır ve sözleşmenin azami süresi bir yıldır.

Hayat dışı, Art.  1899 Medeni Kanun: 5 yıldan fazla geçerli olan sigorta sözleşmelerinde, 5 yıl geçtikten sonra sözleşmenin yenilenmemesi mümkündür.  Yenilememe yazısı, sigortacı tarafından alınmasından 60 gün sonra yürürlüğe girer.

Not: teknik olarak, 1899 md. tarafından belirlenen kural, sigortalının iradesine atıfta bulunur.

10 – Portekiz

Yasal Rejimin 39 ila 42. Maddeleri: BÖLÜM III

 SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Madde 39

  Efekt üretimi

  Aşağıdaki madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta sözleşmesi akdedildiği günü takip eden günün sıfır saatinden itibaren hüküm ifade eder.

 1. Madde süre Tarafların bu konuda susmaları halinde sigorta sözleşmesinin geçerlilik süresi bir yıldır.
 2. Madde uzantı
 3. Aksi kararlaştırılmadıkça, bir yıllık ilk dönem için yapılan bir sigorta sözleşmesi, öngörülen sürenin sona ermesi üzerine müteakip birer yıllık süreler için uzatılabilir.
 4. Aksi kararlaştırılmadıkça, bir yıldan daha kısa veya daha uzun bir başlangıç ​​süresi için yapılan bir sigorta sözleşmesi, öngörülen sürenin bitiminde uzatılamaz.
 5. Uzatmaya konu sözleşme, tek sözleşme olarak kabul edilecektir.

  Madde 42 risk teminatı

 1. Sigorta başlangıcı tarihi, 59 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, sözleşmede taraflarca belirlenebilir.

 1. Taraflar, 44. madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, teminatın sözleşmenin akdedilmesinden önceki riskleri kapsayacağını kabul edebilirler.

  Madde 44 Riskin olmaması

 1. Kanunda öngörülen haller dışında, sigortacı, sigorta ettiren veya sigortalının rizikonun ortadan kalktığının farkında olması halinde, sigorta sözleşmesi hükümsüz sayılır.
 2. Sigorta ettiren veya sigortalının o tarihte haberdar olması halinde, sigortacı sözleşmenin akdedilmesinden önceki zararları karşılamayacaktır.
 3. Sigorta sözleşmesi, gerçekleşmeyen gelecekteki bir riskle ilgili etkilerini göstermeyecektir.
 4. Önceki fıkralarda öngörülen hallerde, sigorta ettiren, ödediği primi, sigortacı tarafından iyi niyetle ödenen sözleşmenin akdedilmesi için gerekli masraflar düşüldükten sonra iade etme hakkına sahiptir.
 5. Sigorta ettiren tarafından kötü niyet olması halinde, iyi niyetle hareket eden sigortacı, ödenen primi alıkoyma hakkına sahiptir.
 6. Sigortalının, sigorta sözleşmesinin akdedilmesi üzerine, zararın meydana geldiğini bilmesi durumunda, sigortalının kötü niyetli olduğu varsayılacaktır.

 11- Romanya

Sigorta sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin genel bir kural yoktur.

12- Slovakya

 Sigorta sözleşmelerinin yenilenmesine ilişkin özel bir kural yoktur.  Sözleşmelerin süresi sözleşme taraflarına bağlıdır ve sözleşmenin yenilenmesi müzakere konusudur.

13- İspanya

22 Yaşamboyu yenileme Sözleşme süresi poliçede belirlenmeli ve on yılı geçemez.

 Hayat sigortalarında bu hüküm ancak hayat sigortası yönetmeliğine uygun olması halinde uygulanır.  Sonuç olarak, sadece geçici hayat sigortası on yıldan az olabilir. Taraflar, sözleşmeye dayalı olarak bir veya daha fazla sözleşme yenilemesi öngörme seçeneğine sahiptir, her bir yenilemenin süresi bir yılı geçmez (Madde 22)

 Taraflar, mevcut sürenin bitiminden en az iki ay önce sözleşmenin geleneksel olarak yenilenmesine diğer tarafa yazılı olarak itiraz edebilirler.

14- İsveç

 Bölüm 3, Madde 4, Sigorta Sözleşmesi Yasası (2005:104) Geçerli bir fesih bildirimi yapılmamışsa, sigorta poliçe, poliçe sahibi başka bir sigorta şirketinden ilgili bir sigorta poliçesi almadıkça, daha önce geçerli olan poliçe süresine ve diğer hüküm ve koşullara en yakın olan ‘normal’ poliçe süresi için yenilenir.

Bu, yalnızca tarafların aksini kararlaştırmadığı durumlarda geçerlidir.

Bölüm 3, Madde 5, Sigorta Sözleşmesi Yasası (2005:104)

Sigorta Şirketi, 4. madde kapsamındaki bir yenileme ile ilgili olarak sigorta poliçesinde bir değişiklik yapmak isterse, Sigortacı değişikliği en geç prim ödeme talebi ile bağlantılı olarak yazılı olarak belirtmelidir.

Sigorta poliçesindeki bir değişiklikle bağlantılı olarak bilgilendirme yükümlülükleri, Sigorta Sözleşmesi Yasası (2005:104) Bölüm 2, Madde 6’da düzenlenmiştir.  Sigorta Şirketi, Bölüm 3 uyarınca Sigorta Poliçesini değiştirdiğinde veya başka bir şekilde değiştirdiğinde, Şirket, sigortalıya ihtiyaç duyabileceği bilgileri aynı anda sağlayacaktır.

15 – Birleşik Krallık (İngiltere) 

Otomatik ( Zımni ) yenileme sistemi, sürücülerin kazara sigortasız araç kullanmamalarını sağlamanın bir yolu olarak 1990’larda yayımlandı. Ve en yaygın ve etkin uygulanan ülkedir.

Kilit konu, ilk kaydolduğunuzda sigorta poliçenizi kontrol edilmesi gerekir: belge, sigortacınızın zımni bir yenileme planı kullanıp kullanmadığını belirtilmesi gereklidir.  Sigortacılara yönelik devlet rehberliği, zımni yenileme politikasının müşterilere açık hale getirilmesi gerektiğini ve mümkün olduğunda başvuru/bilgilendirme formlarının (çevrimiçi olanlar dahil) bireylerin anlayıp kabul etmesini sağlamak için bir onay kutusu içermesi gerektiğini belirtir.

Diğer hükümet yönergelerine göre – ve bunlar yasal olarak bağlayıcı şartlar yerine tavsiyelerdir – sigortacınız, vadesinden 28 gün önce yakın yenileme konusunda sizi bilgilendirmiş olmalıdır.

Düzenleyici otorite tarafından yayınlanan kılavuzda ayrıca yenileme tarihinden sonra 14 günlük bir bekleme süresi olması gerektiği ve bu süre içinde yeni poliçeyi cezasız iptal etme hakkınız olduğu belirtilmektedir.

Buna ek olarak, şartların açık ve anlaşılır bir şekilde yazılması sözleşme hukukunun temel bir ilkesidir. Kaydolduğunuzda ve otomatik yenileme gerçekleşmeden önce asıl sigortacınızın hangi adımları attığını kontrol edilmesi gerektiği bildirilir.

 Çoğu sigorta poliçesi genellikle sabit bir süre içindir ve genellikle bir yıl sonra sona erer (“ancak belirli ticari riskler için daha uzun, örneğin inşaat…”, Colinvaux & Merkin’s Loose-leaf, sayfa 10301).  Buna karşılık, bir yaşam politikası genellikle devam eden bir sözleşme olarak görülür.

Hayat dışı bir poliçenin yenilenmesi, yeni bir sözleşme yapılması olarak görülmektedir (Bkz. Stokell v Heywood [1897] 1 CH 459, Principles of European Insurance Contract Law, s. 249, N3, Birds, s.103).  Böylece örneğin ifşa etme görevi yeniden ortaya çıkar (Kuşlar, s.101).

Yenileme anlaşması

Sigortanın sözleşme yenileme zorunluluğu yoktur (Kuşlar, s.103).  Ayrıca, bu yönde bir şartın bulunmadığı durumlarda bir sigorta sözleşmesini yenileme hakkı da yoktur (Kirby v Cosindit Spa (1969), aktaran Birds, s.102).  Yenileme öngörülmemişse, ancak taraflar arasında yeni bir anlaşma ile gerçekleşebilir (Colinvaux & Merkin’s Loose-leaf, s. 10301).

“Yenileme için bir hüküm varsa, hayat poliçelerinde olduğu gibi, sigortalıya koşulsuz yenileme hakkı verebilir veya genellikle diğer poliçelerde olduğu gibi yenileme her iki tarafın varlığına bağlı olabilir,  ” (Colinvaux ve Merkin’in Gevşek yaprak, sayfa 10301).

 Lütuf dönemi

Uygulamada sigortacılar genellikle poliçeleri yeniler ve yenileme sonrasında primin ödenmesi için belirli bir ödemesiz süre tanır.  Ancak prim ödenmemişse, zararın ödemesiz dönem içinde gerçekleşmesi halinde sigortalının poliçe kapsamındaki korumadan yararlanıp yararlanamayacağı konusunda şüphe doğar (Kuşlar, s.103).

Hayat Sigortaları

Bir hayat poliçesi için şunlar olabilir:

“(a) Sigortalının ek bir prim ödeyerek yenileme hakkına sahip olduğu yıllık bir sözleşme, veya

  (b) sigortalının yıllık primlerden herhangi birini ödememesi halinde müsadere tabi olan ömür boyu bir sözleşmenin tamamı” (Colinvaux & Merkin’s Loose-leaf, sayfa 10303).

Ölümün lütuf döneminde gerçekleşmesi durumunda hayat poliçesinin türü geçerli olacaktır.  (a) kategorisi için: “Sigortalı, belirlenen günde yenileme yapmazsa, … bu hakkı ancak sigortacının malvarlığı ile ihya edilebilir ve eğer bu muvafakatı verirlerse, şartlara bağlı olarak yeni bir  sözleşme bu suretle kurulacaktır”.  (b) kategorisi için, “…bir borçlunun hayatını bir alacaklı lehine sigortalaması ve primleri ödemeyi taahhüt etmesi gibi, …sigortalının sadece bir seçeneği değil, aynı zamanda yenileme görevi de vardır” (Colinvaux & Merkin’s Loose)  -yaprak, sayfa 10303).

  “Genel bir kural olarak, yenileme priminin ödenmesi için ödemesiz günlere izin verilir. Sigorta edilen ömrün, ödemesiz günler içinde ve primin ödenmesinden önce ölümü halinde durumu, poliçeden ve/veya  veya hayat ofisinin düzenlemelerinden. Hayat poliçesi, primin ödenmesinden önce bile, ödemesiz günlerde teminatın devam etmesini açıkça sağlayabilir, bu durumda pozisyon açıktır. Çoğu poliçe… pozisyonu tanımlamak için ek hükümler içerir. ödemesiz günlerin sona ermesinden sonra yenileme primi ödenmemiş kalırsa ortaya çıkar” (Houseman’s Law of Life Assurance, 14. basım, Bölüm 1, Kısım 7D)”.

Yenileme Şartları

Aksine açık bir anlaşma olmadıkça, yenilemenin önceki kapsamla aynı şartlarda olduğuna dair bir varsayım vardır (Colinvaux & Merkin’s Loose-leaf, sayfa 10304, Great North Eastern Railway Ltd v Avon Insurance Plc [2001] EWCA Civ  780).

Bildirim

Genel hukuka göre sigortacının yenileme bildirimi gönderme zorunluluğu yoktu, ancak bu durum ICOBS kapsamında değişti.

ICOBS 6.1.5, sigorta sağlayıcılarının, müşterinin önerilen düzenlemeler hakkında bilinçli bir karar verebilmesi için bir müşteriye bir poliçe hakkında zamanında ve anlaşılır bir biçimde uygun bilgi verilmesini sağlamak için makul adımlar atmasını gerektirir.  (Bu, yenilemeleri içerir (ICOBS 6.1.6).)

17- Avusturya

Ortak sigorta (birkaç sözleşmeyle bağlantılı sigortacı) ve ek sigorta (birden fazla sigortacı, bağlantılı değil) olarak mümkündür. Çoklu sigorta (§ 59) ve Çifte sigorta (§ 60,) – bildirim yükümlülüğü, tazminat limitleri;  poliçe sahibi tarafında dolandırıcılık durumunda sözleşmeleri geçersiz kılar.

18 – Amerika (California)

Eyaletten eyalete ve şirketlere göre farklılıklar mevcuttur. Ancak genel olarak büyük eyaletlerde otomatik – Tacit Reneval mevcut değil. Ancak Amerika’daki temel sorunlardan bir tanesi merkezi bir hasarsızlık bilgisinin olmaması nedeni ile de yenileme takiplerinin de tam olarak merkesi olarak yapılamaması, yenileme, iptal ve müşterek sigorta olup olmaması sigortalıların takip etmesi gereken konular olarak ortaya çıkıyor.

19 – Kanada (Quebec)

Otomatik yenileme var ve eğer siz iptal etmek istemediğinizi belirtmez ya da yenileme priminin ödemez iseniz ancak o zaman poliçeler iptal ediliyor. Onun dışında poliçeler otomatik olarak yenileniyor. Oto sigortalarında ( Kasko-Trafik birlikte olan comprehensive) poliçelerde de otomatik yenileme mevcut. Sigortalıların poliçelerindeki kloz değişikliklerine ve sigorta şirketlerinin prim değişikliklerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kaynakça :

1- https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/608392

2- https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/tacit-renewal

3-https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/PERG/5/10.html

4- https://ec.europa.eu/justice/contract/files/expert_groups/renewal_en.pdf