İTO Sigortacılık Meslek Komitesi’nden Ankara’da önemli temaslar

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi, Ankara’da önemli temaslarda bulunarak, İstanbul acentelerinin sorunlarını yetkili makamlara iletme şansını buldu. Yapılan açıklamada, “İTO Sigortacılık Meslek Komitesi olarak İTO YK üyesi Levent Taş ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Müdürü Murat Kayacı, aracılardan sorumlu Daire Başkanı Şule Avcıoğlu ve Müsteşar yardımcısı Ahmet Genç’i ziyaret ederek, İstanbul acente sorunlarını kendilerine iletti. Çok güzel ve verimli görüşmelerle sektöre nasıl katma değer sağlarız , sorunları birlikte nasıl çözeriz konusunu işledik.” denildi.

İTO Sigortacılık Meslek Komitesi, Hazibe ve Maliye Bakanlığı’na acentelerin sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir sunum yaptı. Söz konusu sunumda şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Ticaret Odası Sigortacılık Meslek Komitesi olarak;  sektörümüzdeki yaşanan bazı sorunlar ve çözümleri hakkındaki görüşlerimizi Sayın Müdürlüğünüz ile paylaşmak isteriz.

A-SATIŞLARIN ARTTIRILMASI, SEKTÖRÜN GELİŞTİRİLMESİ:

1-Zorunlu Sigorta çeşitliliğinin artırılması, yaygınlaştırılması ve kontrol mekanizmasının kurulması

 • Mevcut zorunlu sigortaların yenileme kontrollerinin yapılıyor olmasını teminen bir ceza/ ödül sisteminin hayata geçirilmesi yararlı olacaktır.
 • mesleki zorunlu sorumluluk sigortalarının primlerinin çok düşük olması ve hasar frekansının gün geçtikçe bozulması sektörde önemli bir sorun teşkil etmektedir.
 • Sigorta şirketleri zorunlu sigorta hasar ödemelerinde zorluk çıkartmaktadırlar , trafik hasarları eksperler tarafından tespit edilirken araç değer kayıpları da anında değerlendirilerek , isteğe bağlı halden çıkartılmalı , böylece hasar takip aracıları devre dışı bırakılmalıdır.

2- Gelişmeye yönelik önerilerimiz

 • Teminat verilmeyen iş kollarına (tekstil, kimyevi maddeler ve mobilyacılık sektörleri) teminat sağlanması için kurulması planlanan Riskli Sigortalar Havuzunun hayata geçirilmesi için yapılan çalışmalara katkı sağlamak isteriz.
 • Sigorta bilincinin arttırılması için reklam ve tanıtım çalışmalarının yapılması, sigortacılık haftasını sektörün tüm kesimleri ile birlikte eş güdümlü ve etkin bir şekilde çalışmak ve yaşamak gerektiğine inanıyoruz.
 • Acentelerin Oto sigortaları dışında, diğer branşlarda da etkin satış yapmasını teşvik etmek üzere; SEGEM üzerinden teknik ve satış becerileri eğitimleri vermek sektöre değer katacaktır.
 • Acentenin tek geliri olan Komisyon oranlarının zorunlu sigortalardan başlayarak yükseltilmesi.
 • Satış kanalları sayısı gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında çok azdır. Acenteye bağlı yasal alt satış kanallarının ’da önünün açılması gereklidir.

 

B- HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ :

 • Satış kanalları arasındaki haksız rekabetin ortadan kaldırılması/önlenmesi (Banka, Broker,PTT, Özel kanunla kurulmuş yapılar, Tarım kooperatifleri) bunların tamamının aynı hükümler ve kurallar dahilinde işletilmesi ve SAİK içinde yer alması ,ancak reasürans brokerleri kapsama dahil edilmeyebilir.

 

 

 • Komisyon iadesi, aşırı promosyon, sigorta şirketlerinin yaptıkları tarifelerin delinmesine, ikincil piyasa oluşmasına ve sektörde güven duygusuna zarar vermektedir. Bu konuya ilişkin bir genelge ile yaptırım uygulanmasının sağlanması ve ayrıca etik kuralların ön plana çıkartılması.
 • Yasal olmayan şekilde yapılan iş paylaşımları, şifre ve program paylaşımları ile sigorta acentesi olmayan, merdiven altı sigortacılarla ciddi bir mücadele başlatılması, illegal yazılım şirketleri ile bu yazılımları kullanan, kullandıran kişi ve kurumlara  ağır cezalar ihdas edilmesi.

C- MEVZUATTAN GELEN SORUNLARIMIZ :

 • Sektörde yaşanan ve acentelerin kapanmasına sebep olan haksız fesihlerin ortadan kaldırılması ve iki tarafında haklarının korunduğu tek tip acente sözleşmesi düzenlenmesinin istişare edilerek, ivedi olarak hayata geçirilmesi için çalışmaların yapılması,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu dahilinde, sigorta şirketleri, ek sözleşme hazırlayarak acentelere baskı yoluyla imzalatmaktadırlar. Bu sözleşmeler,  acentelerin birçok hukuki haklarını elinden alan sözleşmeler olması nedeniyle;  büyük sorunlar yaşanmaktadır.
 • Bu konuda tüm taraflarca bir çözüm arayışına gidilmesi, sözleşmelerin tek tip hle getirilmesi,

Kefalet Sigorta poliçeleri ilgili mevzuat gereği kamu kurumları ve ihale yönetmelikleri dâhilinde teminat olarak kabul edilmesi gerekirken bazı kamu kurumları tarafından söz konusu poliçeler teminat olarak kabul edilmemektedir. B u nedenle yaşanan sorunun giderilmesi adına tüm kamu kurumlarına konuya ilişkin bilgilendirme yapılması,

 • Sigorta Acenteleri Yönetmeliği, 9. Maddesinde şube açmaksızın, sadece mesafeli satış yapmak isteyenler için malvarlığı/sermaye koşulu 300.000.-TL olarak belirlenmiştir. Ancak, tüm alt yapıyı sigorta şirketlerinin kurması ve acenteler kendi web sayfalarına belli teknik uygulamalarla sigorta şirketlerinin web satış modüllerini; Başkaca bir ekleme çıkartma yapmadan eklemeleri halinde sermaye şartından ari kılınması,
 • Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmelikte iyileştirme talebimiz; Zaman kazanılması, maliyetlerin düşürülmesi, hızlı iletişim ve en önemlisi enerji verimliliği sağlanması açısından poliçe ve bilgilendirmelerin elektronik posta ile gönderilmesi yaygın bir uygulama olmaya başlamıştır. Bu çerçevede bilgilendirme yönetmeliği dahilinde meslektaşlarımızın yanlış uygulamalara düşmemesi bakımından bir görüş ve/veya genelgeye ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
 • Aracılar; mevzuata uygun iş paylaşımlarında, kazanılan komisyonları da paylaşmaktadırlar. Paylaşılan bu komisyonlar BSMV’ne maruz kalmış gelir oldukları için bu defada KDV tatbik edilmeden bir belge düzenine geçilmesi talebimizdir.

Yukarı da kaleme aldığımız sorunların çözümünü sayın Müdürlüğünüzden arz eder, her türlü destek çalışma içinde olacağımızı da beyan ederiz.”