Quick Sigorta Bina Tamamlama Sigortası’nı hizmete sundu

 Quick Sigorta binaların tamamlanamaması nedeniyle oluşacak mağduriyetleri önlemek, tüketicilerin ödemelerini teminat altına almak ve ülke ekonomisine yeni gayri nakdi kaynak sağlamak açısından önemli bir fonksiyona sahip Bina Tamamlama Sigortasını hizmete sundu.

Bina Tamamlama Sigortası (BTS) çalışmalarını tamamlayarak poliçe düzenlemeye başladıklarını duyuran Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, “Ülkemizde konut sahibi olmak isteyenlerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek üzere gündeme gelen ve 28 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak, 28 Mayıs 2014’te yürürlüğe giren 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile, satıcıların tüketicilere ön ödemeli konut satışı ve ön ödemeli devre tatile konu taşınmazın satışında Bina Tamamlama Sigortası kavram olarak ilk defa mevzuatımıza girdi. 11 Mart 2015 de Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan Bina Tamamlama Sigortası Genel Şartları ile konuya ilişkin ilk sigorta mevzuat düzenlenmesi de yapıldı. Henüz Sigorta şirketleri bu alana yeterince ilgi göstermemişken bu defa 10 Aralık 2018 ve 21 Haziran 2019  tarihli Resmi Gazete’lerde yayımlanan kanun ve yönetmeliklerle “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”  kapsamındaki riskli alanlarda ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde yürütülecek projeler için yapım işini üstlenen yapı müteahhidinin yapı ruhsatını alabilmesi için; bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunluluğu getirildi” dedi.

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapan 2 Eylül 2019 yürürlük tarihli yönetmelikle ruhsat alabilmek için belirtilen şartlarda teminat verilmesi mecburi kılınırken bina tamamlama sigortasının yaptırılması durumunda öngörülen teminatın verilmesine ilişkin şartın aranmayacağının hükme bağlandığını hatırlatan Ahmet Yaşar “ Böylelikle hem topraktan ya da maketten satış olarak bilinen ön ödemeli konut satışları hem de kentsel dönüşüm uygulamaları için bina tamamlama sigortası idarelerce aranan ve kabul edilen bir teminat olurken konut sahibi olmaya çalışan lehdarları da bina ya da projelerin müteahhitler tarafından başlanmaması, yarım bırakılması gibi olası risklere karşı güvence altına alındı. Artık konut alıcıları Quick Sigorta güvencesinde konutlarını teslim alıp alamayacaklarına yönelik endişe yaşamadan başlarını sokacakları eve kavuşacak, yatırımcılar birikimlerini koruyacak, inşaat firmaları banka kredi limitlerini düşürmeden yapacağı binayı güvence altına alıp satışlarında avantaj sağlayacak” dedi.

Quick Sigorta’nın ülke ekonomisi için çalışmaya devam ettiğini belirten Ahmet Yaşar, konut inşaat projelerinde hem konut alıcısı tüketicileri, hem kentsel dönüşüm kapsamındaki arsa sahiplerini, hem inşaat firmalarını koruyan Bina Tamamlama Sigortasının Türkiye’de  finansal sigortaların uzmanı Quick Sigorta güvencesiyle başladığını ve hemen ciddi miktarlarda talep almaya başladıklarını söyledi. Quick Sigorta’nın 2.500 acentesinin 81 il 600 ilçede bina tamamlama sigortası ve diğer sigorta işlemleri için hazır olduğunu belirten Yaşar, detaylı bilgi ve başvuru için www.quicksigorta.com/bina-tamamlama adresinin ziyaret edilmesini istedi.

Yatırımcıların zarar görmemesi için hayati bir ürün

Türkiye’de yatırım yapılan en önemli varlık sınıflarından birisinin de konutlar olduğunu belirten Yaşar, Türk yatırımcıların özellikle yeni konut projelerini yatırım araçları olarak gördüğünü söyledi ve ekledi: “Yeni konut satışları en riskli yatırımlar arasında gösterilebilir. Yatırımcılar değer artış beklentilerini yükseltmek için riski yüksek olan bu tip yatırımlara yönelebiliyor. Bireysel yatırımcılar bazen aldıkları riskin farkında olmayabiliyor, getiri beklentilerini doğru ayarlayamayabiliyorlar. Bu açıdan Quick Bina Tamamlama Sigortası ürünü, hem projelerin doğru risk seviyeleri ile tasarlanması için hem de riskler gerçekleştiğinde bireysel yatırımcıların zarar görmemesi için de hayati bir ürün olacak.”

Quick Sigorta’nın önceliği binanın tamamlanması!

“Bina Tamamlama Sigortası kapsamında ya tüketicinin ödediği para yasal faizi ile birlikte sigorta şirketi tarafından geri ödeniyor ya da sigorta şirketi binayı tamamlayıp tüketiciye teslim ediyor” diyen Ahmet Yaşar, “konut alıcılarının ve yatırımcılarının nihai hedeflerine ulaşmasında Quick Sigorta’nın da önceliğinin binaların tamamlanması olduğunu” belirterek

yeni konut projelerinin iş planlarını, finansman modellerini, risk durumlarını yakından takip edecek ve bunların yönetilmesi konusunda inşaat şirketlerine de yardımcı olabileceğiz eğer tüketici ve yatırımcıların aleyhine riskler gerçekleşirse de doğrudan projeye müdahil olarak projelerin tamamlanmasını sağlayıp küçük yatırımcıların zarar görmesini engelleyeceğiz, bu bakımdan ürünümüz küçük ve bireysel yatırımcıların ve hatta nitelikli yatırımcıların finansal güvenliğini sağlayarak, yatırım ortamının iyileştirilmesinde de hayati bir rol oynayacak” dedi.

“Anadolu’ya destek olacağız”

Finansal Sigortaların uzmanı Quick Sigorta ile tüketiciden, yatırımcıya, müteahhitten, iş geliştiriciye herkesin kazandığını vurgulayan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, sonuçta kazananın Türkiye Ekonomisi olduğunun altını çizdi.

Bina Tamamlama Sigortası Nedir?

Bina Tamamlama Sigortası, bir Kefalet Sigorta Branşı ürünü ve Kefalet Sigortası türüdür.

Zorunlu Sigorta çeşidi olmamakla birlikte,

 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamındaki ön ödemeli konut veya devre tatil satışlarında,
 • 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki kat karşılığı yapım işi projelerinde

bina tamamlama sigortası yaptırılması veya ilgili Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartların sağlanması zorunluluğu vardır.

Bina Tamamlama Sigortası Kapsamı Nedir?

Bina Tamamlama Sigortası ile sigortacı; tüketicilerin konut veya devre mülk sahibi olmak amacıyla yapmış olduğu ödemelerini veya kat karşılığı yapmış olduğu sözleşmelerini

 • Satıcının (inşaat şirketinin/müteahhidin) iflas etmesi,
 • Gerçek kişi satıcının vefatı ve reddi miras veya gaipliğine karar verilmesi,
 • Genel şartların ek sözleşme ile teminat altına alınabilecek haller ve kıymetler ile teminat dışı kalan haller maddelerinde belirtilenler dışında, satıcının sözleşmede taahhüt edilen teslim tarihini müteakip 12 ay içinde konutu veya devre tatili tamamlayamaması,

hallerine karşı , menfaat sahiplerine genel şartlar ve poliçe özel şartlarına göre teminat sağlar.

Bina Tamamlama Sigortası, hem inşaat firmalarını hem konut sahibi olacakları koruyan bir sigorta ürünüdür.

İnşaat firmalarına faydaları;

 • Yasal sorumlulukları olan bir teminata, banka kredilerini tüketmeden ve teminat mektubu almadan ulaşabilme imkanı sağlıyor.
 • Sigorta şirketinin inşaat firmasını denetlemesi ile projeye idari, teknik ve finansal risk denetimi sağlanmış oluyor.

Tüketicilere faydaları;

 • Tüketicilerin birikimleri teminat altına alınmış oluyor.
 • Proje sahibinin iflası ya da projenin zamanında tamamlanamaması durumunda sigorta devreye girerek binanın tamamlanmasını ya da birikimlerin geri alınmasını sağlayarak özelde tüketicilerin genelde ülkenin kaynakları korunuyor.

 Bina Tamamlama Sigortasının Avantajları Nelerdir?

İnşaat müteahhidinin sorumluluklarını yerine getirememesi durumunda, sigorta şirketi konut projesini tamamlama veya o güne kadar yapılan tüm ödemeleri konut alıcısına geri ödeme konusundaki yükümlülükleri yerine getirir.

 • Sigorta Şirketi, inşaat firmasının iflas etmesi, şirket sahibinin kaçması veya ölmesi vb durumlarda konut satın alan tüketicilerin bütün zararlarını karşılayarak mağduriyetlerini giderir.
 • Özellikle kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut inşaatı projelerinde, protokolde yazan şartlara uyulmaması halinde Borçlar Kanunu’nun verdiği hak ile başka bir inşaat firması ile sözleşme yaparak, inşaatın tamamlanmasını garantiler.
 • Sigorta şirketi, geliştirici firmanın sorumlu olduğu yükümlülükleri yerine getirmediğinde, durumu ilgili Bakanlığa bildirerek poliçeyi sonlandırabilir. Böylece sigorta şirketi, projenin denetimini yaparak konut satın alan tüketicilerin mağdur olmasının önüne geçer.
 • Konut alıcılarının geliştirici firmaların keyfi davranışlarından korunmasını sağlar.
 • Müteahhidin Bina tamamlama sigortası yaptırması durumunda yönetmelikte yer alan teminat verilmesine ilişkin şartlar aranmaz
 • Müteahhidin bankalardaki limitleri nakdi krediler için kullanılabilir hale gelir.
 • Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

Bina Tamamlama Sigortasının Özellikleri Nelerdir?

 • Bina tamamlama sigortası ile Sigorta Şirketi, ön ödemeli konut satışına konu proje için poliçe düzenleyerek satıcıya genel bir teminat limiti tahsis eder. Proje kapsamındaki tüketicilere, sözleşme dahilinde konut satışı yapılmasından sonra konut bedeli üst sınır olmak üzere her bir tüketici için, müstakil teminat senetleri düzenlenir.
 • Sigorta sözleşmesi çerçevesinde riskin gerçekleşmesi halinde sigortacı, teminat senedinde yer alan azami tutara kadar tüketicilerce yapılan ödemeleri yasal faiziyle birlikte geri öder veya binanın tamamlanmasını sağlar.
 • Tüketicinin cayması ya da sözleşmeden dönmesi durumunda, satıcı talep etmiş ise konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar olan bedel, poliçede aksi belirtilmedikçe tazminat kapsamı dışındadır.
 • Teminat talep eden inşaat firmasının projeye ve geçmiş projelerine ilişkin bilgileri, teknik donanımı, mali durumunu gösteren bilgileri ve kredi değerliliğine ilişkin diğer bilgi ve belgeleri sigorta şirketine sunması ile teminat değerlendirmesi yapılır.
 • Sigorta şirketlerinin rücu ve halefiyet yolu ile tazminat hakkının olmasından dolayı sigorta şirketi, söz konusu inşaat firmasından ödemeleri geri alma hakkına sahip olmaktadır.
 • Aksi kararlaştırılmadıkça, sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, Türkiye saati ile öğlen 12.00’da başlar ve öğlen saat 12.00’da sona erer.