Orhun Emre Çelik: TFRS 17 ve İnsan Kaynakları

Kullandıkları sigortacılık yazılımını ya da finans modülünü yeni bir yazılım ile değiştirmiş şirketlerde bulunan herkes bu süreçlerin ne kadar sancılı olabileceğini bilir. Finansal raporlama standartlarında yaşanan değişikliklerin de her zaman bu kadar derin olmasa da benzer sıkıntıları olabilir.

Bunun temel sebeplerinden birisi -geçiş sürecinde ciddi ölçüde dış kaynak kullanımı gerçekleştirildiği durumlarda bile- şirket çalışanlarının bir taraftan günlük işlerini yapmaya devam ederken bir taraftan da analiz, uygulama ve test gibi konuların çoğunda işin içinde olmak zorunda kalmalarıdır. Bu süreçler çoğunlukla geçiş döneminde yoğun bir iş yükü oluşmasına sebep olurken geçiş sonrasında hayatın normale dönmesi beklenir.

TFRS 17 hem raporlamada getirdiği köklü değişiklik hem de bu köklü değişikliğin bilgi işlem ve operasyonel süreçler üzerindeki etkisi nedeniyle kapsamlı içeriklerde projeler gerektiriyor. Ancak bu sefer farklı bir durum var: Standart değişikliği eskiye nazaran çok daha komplike aktüeryal modeller ve analizler gerektirirken, finansal tabloların oluşturulması için de daha yoğun veri ve bilgi işlem gücü kullanılması sonucunu yaratıyor. Aynı zamanda bunların gerçekleşmesi için tüm birimler arasında çok daha koordineli bir çalışma gerektiriyor.

Daha çok aktüeryal model çalışması

Portföy tanımlamaları, risk ayarlaması hesaplamaları, elde tutulan reasürans sözleşmelerinin farklı ele alınışı gibi hususlar geçmişe nazaran daha çok sayıda aktüeryal model çalışmasını şart koşuyor. Bu modellerin çalışması için gerekli veri miktarı kadar bu verileri işleyecek aktüeryal kaynaklarda da ciddi bir artış kaçınılmaz.

Bu modellerin ve modellere baz tanımların tam, doğru ve uygun şekilde ortaya konabilmesi aktüerya ekiplerinin gerek teknik gerekse finans birimleri ile çok daha fazla ve düzenli bilgi akışı gereksinimi doğuruyor.

TFRS 17’nin kalan teminat yükümlülüğü ve sözleşme hizmet marjı bakış açısı, nakit akışı tahminleri ile birleşince teknik birimlerin yorum ve analizleri çok daha görünür şekilde finansal tablolarda yerini almaya başlıyor.

Birimler arası işbirliği

Aktüeryal modellerin sayısının ve etkilediği alanın büyümesi ve artan raporlama gereksinimleri ile model çıktılarının yorumlanmasındaki artan zorluklar sonucunda TFRS 17 aktüerya ve mali işler birimlerinin de daha yoğun işbirliğini gerektiriyor. Tüm bunların sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli veri altyapısı revizyonları, donanım geliştirmeleri ve yeni yazılımların yüklenip çalışır hale getirilmesi gibi konularla bilgi işlem birimleri de sürecin derinliklerine çekiliyor.

Özetle artık finansal tablolar çok daha geniş katılımlı bir çalışmayla ortaya çıkacak. Burada bahsi geçen verinin geçmişte de üretildiği ve iletişimin birçoğunun zaten yapıldığı söylenebilir. Ancak ilk kez bu kadar koordineli, düzenli ve sıklıkla yerine getirilmek zorunda.

İnsan kaynakları her zaman için ön planda tutulması gereken bir husus. TFRS 17 ile birlikte gerek süreç geliştirmelerinin gerekse ek insan kaynağının hem nitelik hem de nicelik gözetilerek sağlanması ise her zamankinden daha kritik bir konu.